Συμμετοχή στα Κοινά /
Σύμβουλος Προέδρου της Δημοκρατίας
/

Σύμβουλος Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Προώθησης της Πολυπολιτισμικότητας, της Αποδοχής και του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα

Ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Προώθησης της Πολυπολιτισμικότητας, της Αποδοχής και του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα (ΠΑΣΔ) καταπιάνεται με την προώθηση της καλλιέργειας του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αποδοχής της διαφορετικότητας από όλους προς όλους αφού αυτός αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής φιλοσοφίας και αντίληψης της παρούσας Διακυβέρνησης.


Η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα αποτελούν σήμερα πλούτο των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Αποτελούν θεμελιακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινητήριες δυνάμεις στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αναφέρονται σε σύνολο συνειδητών πρακτικών που αναγνωρίζουν και αποδέχονται το διαφορετικό. Σήμερα, οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούν μια καλύτερη δημόσια κατανόηση σχετικά με τα κοινωνικά οφέλη της διαφορετικότητας και τον αγώνα κατά των διακρίσεων κατά ατόμων εξαιτίας της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών φύλου ή άλλων χαρακτηριστικών.

Η Πολυπολιτισμικότητα αφορά στη δημιουργική συνύπαρξη πολλών στοιχείων που περιλαμβάνουν διάφοροι πολιτισμοί όπως γλώσσα, τέχνες, παιδεία, επιστήμη, θεσμοί, τεχνολογία και άλλα. 

"Διαφορετικότητα" σημαίνει κάτι περισσότερο από την αναγνώριση ή/και την ανοχή της διαφοράς - είναι ένα σύνολο συνειδητών πρακτικών που περιλαμβάνουν:
  • Κατανόηση και εκτίμηση της αλληλεξάρτησης της ανθρωπότητας, των πολιτισμών και του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Εξάσκηση αμοιβαίου σεβασμού για τις ιδιότητες και τις εμπειρίες που είναι διαφορετικές από τις δικές μας.
  • Κατανόηση ότι η πολυμορφία περιλαμβάνει όχι μόνο διαφορετικούς τρόπους ύπαρξης, αλλά και διαφορετικούς τρόπους κατανόησης.
  • Αναγνώριση ότι οι προσωπικές, πολιτιστικές και θεσμοθετημένες διακρίσεις δημιουργούν και διατηρούν προνόμια για ορισμένους, δημιουργώντας και διατηρώντας, ταυτόχρονα, μειονεκτήματα για άλλους.
  • Δημιουργία συμμαχιών μεταξύ των διαφορών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων.

​O ρόλος του Συμβούλου ΠΑΣΔ

Ο βασικός ρόλος του Συμβούλου του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Προώθησης της Πολυπολιτισμικότητας, της Αποδοχής και του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα (ΠΑΣΔ) είναι να ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα που αφορούν στην Πολυπολιτισμικότητα και Διαφορετικότητα, ενώ ταυτόχρονα συντονίζει και στηρίζει  Υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες για βέλτιστη αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του, με απώτερο στόχο τον μετριασμό των διακρίσεων και της εμπέδωσης κουλτούρας κατανόησης  και  αποδοχής για το διαφορετικό. Συνεργάζεται στενά με μη-κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους κοινωνικούς εταίρους, ενώ όπου χρειαστεί στηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων διασφαλίζοντας ότι μπορούν να λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.


Ο Κώστας Γαβριηλίδης, ως Σύμβουλος ΠΑΣΔ, εξασκεί τα καθήκοντα του εθελοντικά, χωρίς μισθό.


Βασικά καθήκοντα και αρχές που διέπουν το έργο του είναι:
  • Προώθηση δράσεων που σκοπό έχουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα και συγκεκριμένα σε θέματα που προωθούν τη διαφορετικότητα.
  • Ενίσχυση νόμων και συστημάτων που προστατεύουν και προωθούν την κοινωνική ενσωμάτωση και συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων και μειονοτήτων.
  • Προώθηση και ενίσχυση θέσεων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατόμων που εκπροσωπούν, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στις κρατικές υπηρεσίες. 
  • Προώθηση λογοδοσίας για τυχόν παραβιάσεις όπου εντοπίζονται προτού αυτές προκαλέσουν την οποιαδήποτε δυσμένεια  ανεξάρτητων εποπτικών φορέων, εγχώριων και διεθνών. 
  • Οικοδόμηση ισχυρών δεσμών με εμπλεκόμενους φορείς, όπως διεθνή δίκτυα, ΜΚΟ ή προοδευτικές επιχειρήσεις, με στόχο την βελτίωση υφιστάμενων καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται στενή συνεργασία με Υπουργεία, και κρατικές υπηρεσίες. 

Ο ρόλος του Σύμβουλου ΠΑΣΔ σε σχέση με την Αρχή κατά των Διακρίσεων υπό την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

H Αρχή κατά των Διακρίσεων υπό την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δρα ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή. Βασικός στόχος της είναι να εποπτεύει και να παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και να ενημερώνει διεθνή και τοπικά φόρα για τις ενέργειες της Κύπρου, καταγράφοντας, ταυτόχρονα την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας διεθνώς. 

Εν αντιθέσει ο Σύμβουλος ΠΑΣΔ, δρα εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας και ενεργεί με στόχο την επίλυση προβλημάτων πριν αυτά χρειαστεί να φτάσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή, με την οποία και συνεργάζεται στενά.